Конкурс „ТИ и ЕВРОПА“

Изх. № РУО1-40855/19.12.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-40118/13.12.2023 г. Ви уведомявам, че екипът на кампанията „More in 24“ на Европейската младежка карта организира конкурс „Ти и Европа“.

Условията за участие в конкурса са публикувани на следния линк: https://www.youthcard.bg/news/ti-i-evropa

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град)