Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България

Ниво 0, [TLP-WHITE]

Изх. № РУО1 – 10324/11.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-100/10.04.2023 г., вх. №РУО1-10252/10.04.2023 г., моля да запознаете учителите по немски език от повереното Ви училище, че от 21.04.2023 г. до 23.04.2023 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България.

Приложение:         1. Програма-НЕ

    1. Програма-Велико Търново

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД