Конференция „От визия към резултати“

Изх. № РУО1-28509/04.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28290/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Заедно в час“ съвместно със Столична община, 90. СУ „Ген Хосе де Сан Мартин“, 106. ОУ „Григорий Цамблак“, 156. ОУ „Васил Левски и 159. ОУ „Васил Левски“ организира конференция „От визия към резултати“.

Конференцията ще се проведе на 14. октомври (понеделник) от 12:30 до 17:00 часа в хотел Хемус.

Проект „От визия към резултати“ се реализира пилотно през учебната 2108/2019 година. Целта му е да апробира и изследва специфичен подход за повишаване на ефективността на училището. По време на конференцията четирите училища, участници в проекта, ще споделят успехите и научените уроци и ще водят работилници, с които ще демонстрират най-полезните за тях практики от процеса.

Събитието е подходящо за училищни екипи и представители на общини, които искат да:

  • получат идеи как може да *изглежда училищната промяна;
  • чуят съвети за изграждане на целенасочена стратегия за подобряване на ефективността на институцията, за която отговарят;
  • почерпят от опита на участниците в проекта за предизвикателствата, които изникват по пътя и какво помага за преодоляването им;
  • се запознаят с начина на измерване на ефективността на усилията, които екипът полага;
  • научат какво помага на един екип да работи упорито за постигане на поставените цели;
  • видят свидетелства как мисленето за причините за предизвикателствата, които срещаме, помага за ефективното им преодоляване;
  • си представят как още може да изглежда партньорството между училище, община и НПО.

Вашето участие или на представители на Вашето училище, следва да регистрирате чрез регистрационна форма до края на деня на 10 октомври 2019 г.  При въпроси можете да се обърнете към Радост Бойчева [email protected] и Гергана Ефремова [email protected]

 

Приложения:

Регистрационна форма

Програма на конференцията

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. Заповед № РД 02-2283/ 30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град/