Ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН

Изх. № РУО1-7243/17.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/16.03. 2023 г., вх. № РУО 1-7102/16.03.2023 г., Ви уведомявам, че Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти/разработки за своята десета Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2023 г. в присъствен или хибриден /с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време/ формат.

За участие в УНС се приемат ученически разработки/проекти с научноизследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формат на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителното изкуство могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, дърворезба и др.). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в който описват идеята си. Приемат се за участие и музикални композиции на ученици.

Всеки ученик може да участва в сесията на  УчИ-БАН с до 2 броя проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения). Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна или област на изкуството. Авторите получават копие от рецензията на специалистите не по-късно от седем дни преди провеждане на УНС. В същия срок авторите на допуснатите до УНС разработки получават и покана за представяне на проекта/творбата. Освен съдържанието на самите проекти журито по отделните науки и изкуства, определено със заповед на председателя на БАН, оценява и умението на авторите да ги представят и защитят, отговаряйки на поставените въпроси.

Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, след потвърждение от  неговия директор. Така те ще имат възможност да общуват със специалисти в областта на проекта, да се учат от техния опит, да ползват наличните ресурси: библиотека, лаборатория, изчислителни устройства и др. Всички ученици, представили свои проекти в УНС, получават удостоверение за участие в УчИ-БАН. Много от участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици постигат успех чрез участие в научни конференции, международни състезания и изложения в страната и в чужбина, публикации в сборници и списания. Картините, участвали в конкурсната сесия на УчИ-БАН, се радват на голям интерес от страна на медии и гости на Академията и често намират ценители купувачи.

Ученически разработки за участие в УНС се изпращат по пощата на адрес: ул. „15 ноември” № 1, София 1000 или чрез онлайн системата за подаване на документи от електронната страница на УчИ-БАН на адрес: www.uchiban.eu, в срок до 11.10.2023 г.

На същата електронна страница е публикуван и Регламент за участие в УНС на УчИ-БАН през 2023 година, както и Указания за оформянето на проектите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД