Корекции на приложени документи за проведено обучение по дейности 2, 3 и 4 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-36946/05.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с предстоящото финансиране на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че е извършена проверка на приложените документи в Информационната система (ИС)  от териториалния екип за организация и управление на проекта /ТЕОУП/ и има върнати документи за корекция. След като сте извършили корекция  на върнатия документ, в Информационната система статусът става „Очаква одобрение от директор“  и чак след одобрението от директор ТЕОУП може да приключи проверката, и групата да е със статус „Одобрен“. Моля при одобряване на приложен документ да обръщате внимание на следното:

  1. Датата на изготвяне на план-графика да е преди или с първата  дата  на обучението.
  2. В отчетния доклад на ръководителя следва да бъде подчертана целевата група и той да е изготвен след провеждане на обучението.
  3. Отделен присъствен списък се изготвя за всеки ден от обучението с попълнени всички реквизити без съкращения и с подпис на обучаемите в групата.
  4. В заявленията-декларации следва да бъдат попълнени всички реквизити, подпис и дата, както и да се внимава кое от Приложенията /9 или 9а/ е за съответната обучаема група.
  5. Приложеният снимков материал следва да е с датата на обучението и да се виждат само обучаемите от съответната целева група.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД