Кръжок по физика във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1 – 3949/15.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3629/13.02.2023 г. от доц. д-р Петко Недялков – заместник-декан на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, приложено Ви изпращам покана от доц. дфн Цветан Велинов за участие на ученици от 8 до 12 клас в ръководения от него кръжок по физика във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Приложение:

  1. Покана за участие в кръжок по физика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД