КУРСОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Изх. № РУО1-30446//30.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29711/26.10.2020 г. Ви уведомявам, че Технически университет – Варна провежда курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация, както следва:

  • Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“;
  • Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“;
  • Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика“;
  • Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд език (английски език)“.

Курсовете са предназначени за кандидати с висше образование, като във формулярите за регистрация е указано кое професионално направление и специалност следва да са завършили кандидатите в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Формулярите за регистрация на кандидатите и по-подробна информация може да бъде намерена на сайта на Технически университет, меню Курсове и кариера – Квалификация на учители: www.sites.google.com/view/tuvarnakval

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД