Курсове от Технически университет Варна.

Изх. № РУО1-1314/17.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-868/14.01.2020 г. приложено Ви предоставям

  • Информатика и информационни технологии.
  • Математика.
  • Чужд език (английски) в начален и в прогимназиален етап.
  • За придобиване на професионална квалификация „учител“

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Технически университет Варна.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД