Летни ваканционни дейности 2020

Изх. № РУО1-10951/18.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ,

ОБЩИНИ, ЧИТАЛИЩА, СПОРТНИ КЛУБОВЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-166/15.05.2020 г. с вх. № РУО1-10754/15.05.2020 г.,  относно  изготвяне на лятната ваканционна програма за деца и ученици 2020, Ви Уведомявам, че следва да изпратите информация за ваканционните форми и инициативи, които са безплатни и са организирани от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, общини, читалища, спортни клубове и др.

Информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерство на образованието и науката и е предназначена за родители, деца и ученици от цялата страна. Изяви, за които не е налична пълна информация, не следва да се включват, тъй като няма да бъдат публикувани на интернет страницата на МОН.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, и с цел опазване здравето на децата, учениците и учителите, при планиране и провеждане на ваканционните форми и инициативи организаторите е необходимо да спазват следните правила:

  1. Да се планират преимуществено дейности, които могат да се провеждат на открито.
  2. Груповите дейности да се осъществяват с до 10 деца или ученици в група на разстояние 1,5 м един от друг при стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и недопускане на струпване на деца, ученици и учители.
  3. Родителите да подадат декларация за съгласие за участието на детето им в дейностите за периода на провеждането им.

Моля да имате предвид и възможността да не бъдат реализирани планираните дейности и инициативи в зависимост от разпространението на COVID-19 в страната.

Информацията за ваканционните форми и инициативи e необходимо да изпратите в срок до 22.05.2020 г. на имейл [email protected].

 Приложение:

  1. Таблица.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД