Литературен конкурс „Един ден сред природата на България“

Изх. № РУО1-35090/26.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-34808/24.10.2023 г. Ви уведомявам, че Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ организира литературен конкурс на тема „Един ден сред природата на България“.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД