Литературен конкурс „Един ден сред природата“

Изх. № РУО1-26614/30.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26415/ 29.09.2020 г. Ви уведомявам, че Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ обявява литературен конкурс на тема „Един ден сред природата на България“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

Приложение: покана

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД