Литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език

Изх. № РУО1-8352/21.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7679/16.02.2022 г. Ви уведомявам, че Първа езикова гимназия – Варна, съвместно с Фондация „Българска памет“, провеждат ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и на немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година на Министерство на образованието и науката и се провежда с финансовата подкрепа на община Варна.  Право на участие в конкурса имат ученици от цялата страна в гимназиален етап.  Тема на конкурса за 2022 година е „СЛЕДИ“. Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 15.05.2022 г. на електронен адрес: [email protected] .

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: https://www.1eg.eu/konkursi.html.

За въпроси: Мария Симеонова – email:  [email protected] , тел. 052/301 235; 052/303 785;  тел. 0899081218.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД