Литературен конкурс „Любовта и свободата“

Изх. № РУО1-7604/ 08.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Разград с № РД-08-04-17/ 05.03.2021 г., вх. № РУО1-7407/ 05.03.2021 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературния конкурс „Любовта и свободата“, организиран от НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас с авторски литературни произведения, като крайният срок за изпращане на творбите е 15.04.2021 г.

 

Приложение: обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД