Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Изх. № РУО1-11102/12.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10891/09.04.2021 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от повереното ви училище с условията за участие в литературния конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Климатът – „невъзможните срещи“ – какво сподели Снежният човек на един Щъркел“.

Цялата информация за конкурса е публикувана на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi и http://ecofund-bg.org

 

Приложение:

1.Статут на конкурса и формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД