Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Изх. № РУО1-13215/26.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13082/ 23.04.2021 г. от Националния доверителен екофонд моля да напомните на учениците от повереното Ви училище, че крайният срок за участие в литературния конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Климатът – „невъзможните срещи“ – какво сподели Снежният човек на един Щъркел“, насочен към младите хора от 16 до 18 години, е 07 май 2021 г.

Цялата информация за конкурса е публикувана на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi и http://ecofund-bg.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД