Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Изх. № РУО1-14663/15.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14433/14.04.2022 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в литературния конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“.

Цялата информация за конкурса е публикувана на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi и http://ecofund-bg.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД