Литературен конкурс „Народните будители – примерът ми за подражание“

Изх. № РУО1-35336/27.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35129/26.10.2023 г. Ви уведомявам, че Народно читалище „Цвят 1870“ организира конкурс за есе на тема „Народните будители – примерът ми за подражание“.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД