Литературен конкурс „Писмо до моя герой“

Изх. №РУО1 – 33045/11.10.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, обявява литературен конкурс „Писмо до моя герой“.

Моля да запознаете с регламента на конкурса децата, учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)