Литературен конкурс „Стамен Панчев“

Изх. № РУО1-1831/ 23.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-1790/ 22.01.2019 г. община Ботевград обявява VII Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2020 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

Приложениe: обява (obiava_2020)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/ 20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град)