Литературен конкурс „Хижите на Рила зоват“

Изх. № РУО1-17017/28.05.2024 г

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15694/17.05.2024 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в литературен конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Хижите на Рила зоват“.  Срокът за предоставяне на литературните творби е 10 юли 2024 г.

Моля да запознаете учениците, родени в периода 2006 – 2008 г., с условията за участие в конкурса.

 

Приложение:

  1. Условия и формуляр за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД