Литературен конкурс

Изх. № РУО1-34624/18.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-34159/14.10.2021 г. Ви уведомявам, че Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ обявява конкурс за къс разказ за деца.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

Приложение: регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД