Литературен конкурс

Изх. № РУО1-6150/07.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6078/07.03.2023 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Мечтите на дивите цветя“.  Срокът за предоставяне на литературните творби е 10 май 2023 г.

Поканата и условията за участие са поместени следния линк: https://ecofund-bg.org/bg/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-3/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД