Литературен конкурс

Изх. № РУО1-6860/14.03.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6487/10.03.2023 г. от РУО – Стара Загора моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Национален литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“ `2023, организиран от 11. ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора, със съдействие на РУО – Стара Загора, Община Стара Загора и Музей „Литературна Стара Загора“.

Приложение: статут на конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД