Литературен конкурс

Изх. № РУО1-11307/21.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10798/19.04.2023 г. Ви уведомявам, народно читалище „Надежда 1869“ – гр. Велико Търново, организира със съдействието на Община Велико Търново седмото издание на Националния литературен конкурс „Детство мое вълшебно“.

Приложения: обява, статут, формуляри за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г. на министъра на образованието и науката)