Литературен конкурс

Изх. № РУО1- 8899/15.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8378/12.03.2024 г. от РУО – Разград моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в литературен конкурс на тема „Любовта и свободата“, посветен на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи – патрон на НПГТ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. Конкурсът е насочени към ученици от VIII до XII клас.

Приложение:

  1. Условия за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД