Литературен конкурс

Изх. № РУО1-1778/ 22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РД-15-75/ 13.01.2020 г. и с вх. № РУО1-590/ 13.01.2019 г. община Казанлък чрез РУО – Стара Загора обявява Национален конкурс за есе или стихотворение на тема „Венчайте България с лаврови венци“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса. (Konkurs_Venchaite-Kazanlak_reglament)

Приложение: регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД