Лятна ваканционна програма

Изх. № РУО1-16092/25.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-159/21.05.2021 г., вх. № РУО 1-15888/21.05.2021 г., Ви уведомявам, че в срок до 01.06.2021 г. следва да изпратите информация за организираните от поверената Ви образователна институция безвъзмездни форми и инициативи за ученици за  предстоящата лятна ваканция.

Заниманията, които са организирани по проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, не трябва да се включват в лятната ваканционна програма.

Всички форми и инициативи, които се предвижда да бъдат реализирани през лятната ваканция, следва да се осъществяват при спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министерството на здравеопазването.

Информацията се изпраща на следния адрес: https://forms.gle/ktpSnBHKBLKBQSY49

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД