Лятна школа по науките за Космоса и Земята

Изх № РУО1-21321/07.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от 16 до 23 юли 2022 г. катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира Лятна школа по науките за космоса и земята в Осоговската планина. Школата ще се проведе с активното участие на учени от катедра „Метеорология и геофизика“ към СУ „св. Кл. Охридски“, астрономи от Института по астрономия с НАО Рожен към БАН, синоптици от НИМХ и други. Основен акцент в школата е астрономията и астрофизиката, но силно засегнати ще бъдат и още поне две неразривно свързани със земята направления в науката –метеорологията и геофизиката. Школата ще се проведе в хотел „Три Буки“, който е разположен на 1680 метра надморска височина и е достатъчно отдалечен от светлинното и прахово замърсяване от населени места. Небето над местността е изключително подходящо, тъмно и чисто за провеждане на астрономически наблюдения.

Лятната школа за ученици по науките за космоса и земята „Проф. Марин Бъчваров“ е достъпна за ученици, които в момента завършват IX, X или XI клас и имат интерес към астрономията и/или метеорологията и геофизиката. В програмата са предвидени разнообразни наблюдателни задачи, които ще се осъществят под ръководството непрофесионални астрономи с помощта на над 15 телескопа, като участниците ще бъдат разпределени на малки групи. Предвидени са както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи. В дневните часове ще се провеждат наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно ще се извършат професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предвидена е богата лекционна програма и разнообразни демонстрации.

Кандидатстването за участие в школата е в два кръга, като местата са ограничени и са достъпни само за ученици в IX, X или XI клас през учебната 2021/2022 година. Първият кръг е отворен от 1 до 10 юни 2022 г., включително. Необходимо е кандидатите да попълнят кратък въпросник, достъпен тук: https://forms.gle/xdBPRhGSeHRsxywCA

Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях e-mail адрес за времето и формата на протичането му. Таксата за участие е в размер на 450 лв. и ще се приема по банков път след окончателно одобрение на кандидата, запознаване с Правилника на школата и попълнена Декларация за съгласие от родителя/настойника. Таксата включва пълен пансион за периода на провеждане на школата (закуска, обяд, вечеря, нощувка), организиран транспорт от София до хотел „Три Буки“ и обратно, ползване на материално-техническа база, денонощна жива охрана на наблюдателната площадка и застраховка.

За въпроси: [email protected]; https://astro.phys.uni-sofia.bg/astro-shkola-2022/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД