Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-12869/04.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 09-67/ 16.01.2020 г., № РД 09-159/27.01.2020 г., № РД 09-227/29.01.2020 г., № РД 09-499/21.02.2020 г. и № РД 09-1036/12.05.2020 г. и № РД 09-1072/14.05.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-246/02.06.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище координатор и на училища домакини, в които ще се проведе математическото състезание „Математика за всеки“  за учебната 2019/2020 г. и Регламентa за организиране и провеждане на математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28 юни 2020 г. (неделя) от 09.00 ч. Училище координатор на състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на институцията, определена за координатор, заявление за участие (по образец) и декларация за информирано съгласие (по образец) за публикуване на:

– резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

– снимки и/или видео с участие на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.

Заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие ще се приемат от  08.06.2020 г. до 24.06.2020 г. Информация за графика на подаване на заявленията на хартиен носител и възможностите за електронно подаване на заявленията може да намерите на сайта на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – https://smg.bg/.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2019/2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД