Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-1632/21.01.2020г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНТСИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-20/16.01.2020 г., вх. № РУО1-1206/17.01.2020 г., относно сключено Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

При подаване на сигнал от Ваша страна, свързан с храненето на децата и учениците от Вашата образователна институция, следва с доклад да уведомите началника на Регионално управление на образованието – София-град, съгласно Раздел  II, т. 2 от Междуинституционалния механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  

 Приложения:

  1. Споразумение Д01-337/30.12.2019 г.
  2. Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.(Споразумение)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО –                                                                          

СОФИЯ-ГРАД