Междуинституционално обучение и обмяна на опит в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)

Изх. №РУО1-00619/10.01.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-358/06.01.2023 г. Ви уведомявам, че Националният дворец на децата (НДД) ще проведе междуинституционално обучение и обмяна на опит на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство от 30 януари до 1 февруари 2023 година в Национален учебно-логистичен център на Българския червен кръст (БЧК) – с. Лозен.

Предвижда се в обучението да се включат: проф. Анелия Янева, Институт за изследване на изкуството – БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Съвременна хореография“, по темите „Класически танц“ и „Хореографска композиция. Законите на построение на танц“, Антоанета Асенова-Данова, заместник-директор и педагог по танци в Националното училище за танцово изкуство (НУТИ) с темата „Методика на обучението в областта на българския фолклор“, проф. Велимир Велев, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, ръководител на катедра „Драматичен театър“, ръководител на специалност „Театър на движение – невербален театър“ и ръководител на клас „Пантомима“, с темата „Телесна експресия и сценично общуване“, Димитър Желев  – „Хип-хоп“, Енчо Данаилов (Бате Енчо) с темата „Наблюдение, съпреживяване, вживяване в театралната практика за работа с деца“, Цветозар Костадинов с темата „Основи на обработването на звук за целите на сценичните изкуства“ и адв. Янко Янков –  юридически консултации, свързани с работата в ЦПЛР.

Участниците ще имат възможност да представят по желание свои методи на работа, фрагменти от техни постановки или репетиционен процес, съгласно предварителна заявка – с продължителност до 20 минути. За желаещите да участват с презентация ще бъде осигурена необходимата техника.

Участниците трябва да пристигнат до 12.30 часа на 30 януари 2023 г. в Национален учебно-логистичен център на БЧК – с. Лозен за регистрация. Настаняването ще бъде в двойни и тройни стаи.

Начало на обучението – 14.00 часа на 30 януари 2023 година.

Заявки за участие в обучението се изпращат в срок до 19 януари 2023 година в Националния дворец на децата (НДД) на адрес:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 191, e-mail: [email protected]

Желаещите да се включат с представяне на свои методи на работа, презентации и други, трябва да направят заявка с кратко описание/информация по какъв начин и в коя област на танцовото, музикалното или театралното изкуство ще се представят. Време за представяне – до 20 минути.

Заявките трябва да съдържат следната информация: име, презиме и фамилия; длъжност; организационна педагогическа форма (ОПФ); образователна институция – ЦПЛР; адрес; населено място; телефон и електронен адрес.

За допълнителна информация: НДД – тел.: 02 9202317, в. 212, 408, 409; 02 9292123, 0878495995 – Цветозар Костадинов, 0887271451 – Татяна Досева.

 

Приложение:

  1. Проект на програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД