Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“

Изх. № РУО1-24145/22.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Технически университет (ТУ) – София с вх. №РУО1-23299/17.06.2022 г.  Ви уведомявам, че в рамките на „Дни на науката на ТУ – София“ – 24-25.10.2022 г., в Библиотечно-информационния център на ТУ ще се проведе Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“. Участието в конференцията дава възможност за получаване на кредити. Всички приети доклади ще бъдат публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране“ ISSN 1313-7530, което е включено в Националния референтен списък на Националния център за информация и документация.

За регистрация и допълнителна информация: https://otsk-nk.tu-sofia.bg/

 

                               Приложение:

  1. Покана за Международна научна конференция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1794/17.06.2022  г.

на началника на РУО – София-град/