Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 29742/ 18.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-364/17.10.2019 г., вх. №  РУО1-29616/17.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10 ноември 2019 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 – 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес [email protected] и тел. 0887 445 037.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на

началника на РУО – София-град/