Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция

Изх. № РУО1-34088/ 06.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-435/ 05.12.2019 г. с вх. № РУО1-33909/ 05.12.2019 г. Ви уведомявам, че във връзка с мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция е необходимо да осъществите инструктаж по БДП, който да бъде насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон и да акцентирате върху поведението на децата и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци). Следва да посочите като подходящи мерки поставянето на свелоотразителни или други видими знаци за водачите на моторни превозни средства (МПС).

В рамките на правомощията си директорът на образователната институция следва да осъществи контрол за готовността на водачите на МПС и автобусите, които извозват деца и ученици до и от образователните институции.

Дейностите и мерките за превенция на пътнотранспортни произшествия следва да бъдат насочени не само към децата и учениците, но и към техните родители и учители и могат да включват и изработване на информационни табла, провеждане на беседи, информиране на родителите вкл. чрез електронния дневник на училището или чрез електронната страница на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД