Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия – конфесионално и неконфесионално обучение“

Изх. № РУО1-4277/17.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4185/17.02.2020 г., Ви уведомявам, че 21.03.2020 г. от 10.30 ч. в Регионалния исторически музей – София (зала „Ретро кафене“) ще се проведе Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия – конфесионално и неконфесионално обучение“. Целта на семинара е учителите по философия и по история и цивилизации от средните училища в София да бъдат запознати с новите учебни програми по учебния предмет „религия“. Лектори на семинара ще бъдат проф. дфн Пламен Макариев, доц. д-р Константин Нушев, експерти от МОН и от дирекция „Вероизповедания“ към МС.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по философия и по история и цивилизации от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД