Механизъм за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Изх. № РУО1-38153/27.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-283/23.11.2023 г., вх. № РУО1- 37987/23.11. 2023 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3543/01.11.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за действие и Алгоритъм към него, в случаи на установяване на  разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози, информационни дейности с цел превенция и приложенията към него. Документът е разработен от Министерство на образованието и науката с участието на МВР, ГДБОП, МЗ, ДАЗД, Агенция „Митници“, ММС и Националното сдружение на общините.

Въвеждането на общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище се налага от разбирането, че реален напредък в борбата с това негативно явление в училище може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции. Подобна политика е необходимо да включва мерки и дейности за превенция и намеса, както и разписани алгоритми и отговорности за действие, предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества в училищата.

Комуникацията с родителите от страна на училището като институция е от съществено значение при осъществяване на дейности за превенция и намеса относно разпространение и употреба на наркотични вещества от учениците, с оглед на което следва да информирате чрез електронния дневник всеки родител на учениците от повереното Ви училище за опасностите и големия риск от употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества при подрастващите.

 

Приложения:

 

  1. Заповед № РД 09-3543/01.11.2023 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества /Приложения/.
  3. Приложение № 1-10.
  4. Приложение № 11.
  5. Приложение № 12.
  6. Приложение № 13.
  7. Помощни материали по темата за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № 02-3000/20.11.2023 г.

на началника на РУО–София-град/