Механизъм за работа и сътрудничество между институциите е по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

Изх. № РУО1 – 3952/15.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3533/10.02.2023 г., приложено Ви изпращам съгласуван от всички отговорни институции и предоставен от Държавната агенция за закрила на детето Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти. Механизмът ще подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, ще им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, ще подобри взаимодействието и координираните действия между различните сектори. Заложеният в Механизма мониторинг дава възможност своевременно да се идентифицират трудностите в практиката, предизвикателствата, неработещите модели, както и добрите и успешни практики.

С оглед гореизложеното, моля да сведете на вниманието на педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция утвърдения Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти.

 

Приложение:

  1. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД