Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Изх. №РУО1-27871/07.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министъра на образованието  и науката с вх. №РУО1-26338/24.08.2023 г. за изпълнение на Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и писмо на началника на РУО – София-град с изх. №РУО1-26457/25.08.2023 г. отново обръщам внимание да насочите усилията към:

  • установяване на причините, поради които ученици не са кандидатствали или не са записани да продължат образованието си в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година. В ИСРМ са публикувани по области списъци с данни за ученици, които не са записани в VIII клас. Информацията за всеки ученик и съответните мерки следва своевременно да бъдат въвеждани в ИСРМ за целия времеви период на кандидатстване, класиране и записване за учебната 2023/2024 година. Помощна инструкция за работа ще намерите публикувана в ИСРМ;
  • планиране и осъществяване на съвместни посещения на екипите за обхват по-рано от предвидените в постановлението срокове;
  • подобряване на координацията, комуникацията и сътрудничеството между родителите и институциите с цел ефективност на прилаганите мерки;
  • ефективно сътрудничество с областните управители и с кметовете.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД