Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община

Изх. № РУО1-2027/13.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, изх. №СОА19-ВК66-5256-[46], вх. № РУО1-1488/08.01.2021 г., Ви уведомявам, че Столична община изпълнява поредната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух и наред с изпълнението на мерките от програмите, се прилагат и оперативни мерки, приети от Столичен общински съвет (СОС) по така наречения Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха на територията на CO, последно изменен с Решение на СОС № 641/17.12.2020 г.

Мерките от механизма се активират, както в дните с реализирани превишения на осреднена 24-часова стойност на фини прахови частици (ФПЧ10), са отчетени от поне две автоматични измервателни станции за един ден, както и в дните, за които системата, разработена от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отчита атмосферен потенциал за замърсяване с фини прахови частици.

В дните с активни мерки, същите се публикуват на електронната страница на CO в раздел „За въздуха“,  https://air.sofia.bg/. както и в секция „Околна среда“, „Въздух“, „Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 за следващите два дни“. За гражданите е достъпно и мобилно приложение SofiAir, което известява автоматично за предприетите мерки и може да бъде изтеглено чрез Google Play и App Store.

С последните промени в механизма от месец декември 2020 г. е въведена нова мярка, която е свързана с образователните институции на територията на Столична община, а именно: „ Кметът на Столична община или оправомощено от него лице отправя призив до ръководствата на детските и учебните заведения на територията на Столична община да преустановят, по възможност, всякакви занимания на открито“.

Лице за допълнителна информация и контакт: Румяна Гълъбова, гл. експерт в отдел ..Въздух“, дирекция ..Климат, енергия и въздух“, тел. 02/904-13-98, е-mail: [email protected].

 

Приложение:

  1. Решение №641/17.12.2020 г. на Столичния общински съвет

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД