Мониторинг по Дейност I и Дейност II от НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Изх. № РУО1-3322/19.01.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-21/13.01.2022 г., вх. № РУО1-1973/13.01.2022 г., на  заместник-министъра на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова, Ви информирам че:

Съгласно т. 5, Дейност III — „Мониторинг и анализ“ от актуализираната Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ министърът на образованието и науката възлага на експерти от Министерството на образованието и науката и външни експерти извършване на дейностите по мониторинг по Дейност I и Дейност II от НП „Изграждане на училищна STEM среда“, вкл. и чрез посещения на място, а анализът на резултатите, измерването на ефекта на въздействие на проектите по Дейност I и Дейност II от НП „Изграждане на училищна STEM среда“ се извършват изцяло от външен изпълнител.

Във връзка с гореизложеното между Министерството на образованието и науката и фирма „ДЖИ КЪНСАЛТИНГ” ЕООД е сключен договор за изпълнение на дейности. свързани с мониторинг на всички финансирани училища, анализ на резултатите и измерване на ефекта на въздействие от изградените 263 STEM центъра, по Дейност и Дейност II от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Едни от основните дейности, които ще изпълняват фирма „ДЖИ КЪНСАЛТИНГ” ЕООД, са свързани с:

  • събиране и обработка на данни чрез попълване на мониторингови карти с цел извършване на анализ и измерване на ефекта на въздействие от изградените STEM центрове в училищата в страната по Дейност I и Дейност II от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”;
  • осъществяване на мониторинг чрез онлайн работни срещи с училищата, получили финансиране по Дейност I и Дейност II, с цел обсъждане на напредъка, на заложените и изпълнените дейности по изграждането на училищната STEM среда, проведените обучения и предизвикателствата;
  • оценка на качеството на придобитите умения от проведените обучения на учители и управленския екип за работата в съответния тип STEM център;
  • извършване на анализ на степента на удовлетвореност на педагогическите специалисти и учениците от работата в новоизградените STEM центрове;
  • мониторинг и анализ на техническото изпълнение на заложените в проектните предложения дейности, свързани със строително-ремонтни работи, обзавеждане, техническо и технологично оборудване и други услуги, съпоставени с реално постигнатите резултати, на база предоставени междинни и финални описателни отчети, приложени в електронната платформа по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”,
  • мониторинг и анализ на финансовото изпълнение на заложените в проектните предложения средства, свързани със строително-ремонтни работи, обзавеждане, оборудване и други услуги, съпоставени с реално изразходваните средства, на база предоставени междинни и финални финансови отчети, както и други отчетни документи, приложени в електронната платформа по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”,
  • осъществяване на мониторинг чрез посещения на място в училищата, получили финансиране по Дейност I и Дейност II.

Предвид гореизложеното е необходимо директорите на училищата и другите длъжностни лица да оказват пълно съдействие и да предоставят на представителите на Министерството на образованието и науката и фирма „ДЖИ КЪНСАЛТИНГ” ЕООД всички необходими документи и справки, свързани с изграждането на училищните STEM центрове по Дейност I и Дейност II от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

За контакти:

Борис Шейнин – държавен експерт в дирекция ОБГУМ, МОН, [email protected], тел.: 02/9217 710, GSM: 0889 882 410;

Ваня Карабашева – главен експерт в дирекция ОБГУМ, МОН, [email protected], тел.: 02/9217 431, GSM: 0879 282 897;

Пламен Георгиев – специалист мониторинг STEM, МОН, [email protected], GSM: 0879 937 055;

Д-р Христо Христозов — представител на фирма „ДЖИ КЪНСАЛТИНГ” ЕООД, [email protected], GSM: 0887 991 663.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД