Мотивирани искания за получаване на ДТВ

Изх. № РУО1-38653/ 30.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с финансовото приключване на 2023 година, следва не по-късно от 15.12.2023 г., тези от Вас, които отговарят на изискванията за получаване на ДТВ, да подадат своите мотивирани искания по т. 4, буква „б“ и буква „в“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г., утвърдени със заповед № РД 09-2106/ 30.08.2023 г. на министъра на образованието и науката.

Моля за внимателно и коректно попълване на мотивираните искания-декларации по т. 4, буква „б“ и буква „в“, като използвате приложените образци, които можете да намерите и на сайта на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД