Намаляване на риска от бедствия и готовност за работа при усложнена зимна обстановка

Изх. № РУО1-30714/29.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с намаляване на риска от бедствия и готовността за работа при усложнена зимна обстановка, отново Ви напомням, че следва да предприемете своевременни действия, в зависимост от конкретните условия, за да гарантирате провеждане на нормален образователен процес и опазване здравето и сигурността на децата, учениците и персонала в поверената Ви. образователна институция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД