Напомнително писмо за прилагане на нормативна уредба

Изх. № РУО1-32894/07.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод постъпило в РУО – София-град писмо с вх. № РУО1-32573/02.09.2022 г. от Агенция социално подпомагане, Ви напомням, че съгласно чл. 31, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца към заявлението декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас следва да бъде приложено удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище. Аналогичен е и случаят при подаване на заявление за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас. Следва да обърнете внимание, че законодателят изрично е предвидил издаване на удостоверение, а не на друг вид служебни документи.

Моля да предприемете необходимите действия за издаване на коректни книжа при изразено желание от родител.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02-2497/05.09.2022 г. на началника на РУО – София-град /