Напомняне за потвърждаване на данни, изпратени от АСП, за месец февруари 2022 г.

Изх. № РУО1-12794/30.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че данните за потвърждаване за месец февруари 2022 г., изпратени от АСП, са заредени в новата система – https://neispuo.mon.bg/.

Срокът за потвърждаване е 31.03.2022 г.

Всички образователни институции следва да проверят в НЕИСПУО за наличие на данни за потвърждаване от АСП.

Забележка: Указанието за работа при потвърждаването на данните е публикувано в раздела „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-373/17.03.2022 г.
на министъра на образованието и науката/