Напомняне за сроковете за подаването на данните за Списък – образец № 1, 2 и 3 за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-34815/07.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦИОО с вх. № РУО1-34661/07.12.2020 г., напомням, че сроковете за подаването на данните за Списък – образец № 1, 2 и 3 за учебната 2020/2021 година са:

За подаване на Списък – образец № 1, 2 и 3 е 05 декември 2020 г.
За утвърждаване на Списък – образец № 1, 2 и 3 е 10 декември 2020 г.

Необходимо е да предприемете действия за изпълнение на служебните Ви задължения.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД