Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-30671/15.08.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че в бр. 65 от 12 август 2022 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).

Моля да се запознаете с нормативния акт и да предприемете действия при необходимост.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИВАН ЙОВЧЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-711/25.07.2022 г. на

министъра на образованието и науката/