Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11/ 2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците

Изх.№ РУО1-10459/13.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТНИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  Уведомявам Ви, че в ДВ, бр. 43/13.05.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11/2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Чрез същата наредба се изменя и допълва и Наредба № 10/2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД