НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 2.03.2022 г.

Изх. № РУО1-10805/14.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г. С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното спазване на нормативните изисквания.

Приложение:

  1. Решение № 101/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.
  2. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД