Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Изх. № РУО1-10554/29.03.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо от Столична регионална здравна инспекция с вх.№РУО1-9954/26.03.2024 г. , приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, обнародвана в бр. 22 от 15.03.2024 г. на Държавен вестник.

Обръщам внимание на това, че задължение за провеждане на дейности по превенция на здравето на децата и на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразни болести са разписани в текстове от Наредбата, Раздел III, чл. 9, ал. 1, 2, 3, чл. 10 и чл. 11 и същите следва стриктно и отговорно да се спазват от медицинските специалисти, осъществяващи дейност в здравните кабинети към детските и учебни заведения на територията на областта.

С оглед на гореописаното, следва в спешен порядък да информирате заинтересованите лица с обнародвания нормативен акт и свързаните с него промени в надзора на COVID-19 в страната.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-437/15.03.2024 г. на

министъра на образованието и науката/