Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1 – 1278/07.01.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-3/04.01.2021 г., вх. № РУО 1-247/05.01.2021 г., относно информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или ще разширяват обхвата на вече съществуваща иновация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД